Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN APPEL NOTARISSEN
(versie februari 2020)

Art. 1 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Appel Notarissen en op alle rechtsverhoudingen van Appel Notarissen met derden.

Art. 2 - Opdracht

  1. De opdracht tot juridische dienstverlening wordt bij uitsluiting geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap Demaret Salman Notarissen, handelend onder de handelsnaam, en hierna verder te noemen Appel Notarissen en zal worden uitgevoerd door een aan de maatschap Demaret Salman Notarissen verbonden (kandidaat-) notaris of onder diens verantwoordelijkheid werkende medewerk(st)er.
  2. Bij de aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitgesloten.
  3. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Appel Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Art. 3 - Urenregistratie

De tijd die is besteed aan de door Appel Notarissen ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden, zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Bij de declaraties wordt - desgevraagd - een overzicht van de geregistreerde werkzaamheden en daaraan bestede tijd verstrekt.

Art. 4 - Voorschot

Appel Notarissen is gerechtigd om ter zake van de ontvangen opdracht een voorschot in rekening te brengen, onder verplichting dit te verrekenen met de uiteindelijke declaratie aan opdrachtgever.

Art. 5 - Overige zaken

  1. De door Appel Notarissen verrichte werkzaamheden zullen in overeenstemming met voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden op basis van het met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief, te vermeerderen met BTW, (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Appel Notarissen in rekening gebrachte kosten. Het overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer.
  2. Als de notaris werkzaamheden verricht op basis van een ontvangen koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper.
  3. Indien één van de partijen in het kader van een koopovereenkomst een beroep doet op een ontbindende voorwaarde, waardoor de werkzaamheden van Appel Notarissen staken, zullen de dan reeds besteedde arbeidsuren tegen commercieel loon in rekening gebracht worden bij deze partij.

Art. 6 - Betaling/opschorting

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders door de notaris op of bij de afrekening is vermeld. Indien declaraties niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ad 15% over de hoofdsom verschuldigd. Tevens is Appel Notarissen gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. Appel Notarissen is te allen tijde gerechtigd, en opdrachtgever geeft op voorhand toestemming, om hetgeen zij opeisbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daarvan te verrekenen met gelden die Appel Notarissen van opdrachtgever onder zich heeft.

Art. 7 - Derdengelden

Appel Notarissen verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op bankrekeningnummer NL39 INGB 000630 98 47 derdengelden ten name van Appel Notarissen. Op deze rekening zullen worden gehouden gelden die Appel Notarissen voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft.

Art. 8 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Appel Notarissen, waaronder begrepen de maatschap en personen die in loondienst of in opdracht van de maatschap werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (excl. BTW en verschotten) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

Art. 9 - Derden

In geval bij de uitvoering van de opdracht derden ingeschakeld worden, zijn de kosten van die derden voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht aan die derden door Appel Notarissen verstrekt wordt, is Appel Notarissen gerechtigd voorafgaand daaraan ter zake een voorschot aan opdrachtgever te vragen. Appel Notarissen is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde.

Art. 10 - Rente

Appel Notarissen is gerechtigd zowel positieve als negatieve rente te vergoeden, dan wel in rekening te brengen op bedragen die opdrachtgevers storten op de in artikel 7 vermelde derdengeldrekening. Deze rente is afhankelijk van de rente die Appel Notarissen vergoed krijgt dan wel verschuldigd is aan de bank waar de vermelde derdenrekening wordt gehouden.

Art. 11 - Beëindiging/sluiting/archivering

Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van een dossier ontvangt opdrachtgever een afschrift van de akte. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden afgegeven. Het overige dossier wordt door Appel Notarissen gearchiveerd en gedurende ten hoogste 7 jaar na de datum van sluiting bewaard. De opdrachtgever zal bij het opvragen van afschriften en/of grossen en/of kopieën, kosten verschuldigd zijn aan Appel Notarissen.

Art. 12 - Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Art. 13 - Klachten

  1. In geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening dan wel hetgeen ter zake in rekening gebracht is, kunnen partijen zich terzake wenden tot de maten van (de maatschap Demaret Salman Notarissen, handelend onder de naam:) Appel Notarissen.
  2. Ter aanvulling van het bepaalde onder lid 1 is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie hiervoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht in behandeling zodra de kantoorklachtenregeling van lid 1 is doorlopen.

MET RECHT ONTZORGD

EEN ADVIES VAN APPEL

GEEN TWIJFEL OVER