Appel Notarissen Schenkingsrecht

Schenkingen 2021

Voor het schenken van geld aan kinderen of kleinkinderen bestaan verschillende mogelijkheden. U kunt hen het geld gewoon in handen geven maar ook ‘op papier’ schenken. Daarbij dient u rekening te houden met de belastingregels en vrijstellingen die gelden.

Schenking in contanten
Schenken aan uw kinderen of kleinkinderen kan door geld in contanten te overhandigen of per bank over te maken.

Papieren schenking
Zit het grootste deel van uw vermogen in uw woonhuis of wilt u liever niet uw liquide middelen aanspreken?
Dan is schenken op papier mogelijk een goede optie. U schenkt dan niet direct in contanten, maar blijft het geschonken bedrag schuldig. In een notariële akte wordt op papier gezet dat door (één van) de ouders een bepaald bedrag geschonken wordt, in de vorm van een schulderkenning, aan hun kind(eren) of kleinkind(eren). Wat op papier geschonken is, wordt niet meer belast met erfbelasting (tenzij de schenker binnen 180 dagen na de schenking mocht overlijden). Ook worden de schenkingen niet meegenomen bij de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage voor eventuele zorgkosten. Voor de wet is dit een officiële schuld. Daarom moet u ieder jaar over deze schuld 6% rente aan uw (klein)kinderen betalen. Dat bedrag moet u daadwerkelijk aan ieder van hen overmaken.
Let op: U moet deze schenking vastleggen in een akte bij de notaris. Is bij het overlijden van de ouder(s) niet alle rente voldaan, dan telt de fiscus de hele vordering alsnog bij de erfenis op. Als alleen de rente van het jaar van overlijden nog niet betaald is, speelt dit niet.

Vrijstellingen en tarieven voor 2021
Tabel 1. Schenkbelasting 2021, de vrijstellingen bij een schenking

Bewerken
Ontvanger van de schenking Schenkingsvrijstellingen Voorwaarden
Kinderen 6.604 euro jaarlijks Niet in combinatie met de verhoogde vrijstelling
Kinderen 26.881 euro eenmalig Verhoogde vrijstelling leeftijd kind tussen 18 en 40 jaar
Kinderen 26.881 tot 55.996 euro eenmalig Leeftijd kinderen tussen 18 en 40 jaar, vrijstelling tot 55.996 euro als schenking wordt besteed aan dure studie
Overige ontvangers van een schenking (waaronder kleinkinderen) 3.244 euro jaarlijks Geen

Tabel 2. Tarieven schenkbelasting 2021 voor een kind, stiefkind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner

Bewerken
Bedrag schenking Tarief
0 - 128.751 euro 10%
Vanaf 128.751 euro 20%

Tabel 3. Tarieven schenkbelasting 2021 voor een kleinkind

Bewerken
Bedrag schenking Tarief
0 - 128.751 euro 18%
Vanaf 128.751 euro 36%

De verhoogde schenkingsvrijstelling
Vanaf 1 januari 2021 is de schenkingsvrijstelling ten behoeve van een eigen woning verhoogd naar € 105.302,-- , niet alleen voor schenkingen aan kinderen maar ook aan een derde. De ontvanger van de schenking moet op het moment van de schenking tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn.

De ontvanger moet kunnen aantonen dat de schenking wordt gebruikt voor:
- de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning;
- de aflossing van de eigenwoningschuld;
- de aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;
- afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Het kan zijn dat u in het verleden een schenking heeft gedaan aan uw kinderen, waarbij een beroep gedaan is op een verhoogde vrijstelling. In de wet wordt een overgangsregeling opgenomen om te bepalen of nog aanvullend kan worden geschonken met gebruikmaking van de thans verhoogde vrijstelling.

Stiefkind en pleegkind
Een stiefkind wordt door de bloedband met een van de ouders en door de relatie tussen beide ouders (al of niet gehuwd) automatisch tot die kinderen gerekend. Voor pleegkinderen is dat anders. Om als pleegkind voor de schenkbelasting als kind te worden aangemerkt, moet het pleegkind vóór zijn of haar 21e jaar ten minste vijf jaren door de pleegouder(s) als een eigen kind zijn opgevoed en onderhouden.

Schoonkind
Het schoonkind geldt als kind, maar het moet wel gaan om een partner die met het kind is gehuwd of ongehuwd samenwonenden die: minimaal 2 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven en een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten of zonder die overeenkomst ten minste 5 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Wel ziet de belastingdienst voor de schenking het kind en die partner als één persoon.
Wordt in een jaar een schenking gedaan van € 6.604,-- aan een kind én ook nog eens € 6.604,--aan de partner, dan geldt maar één keer de vrijstelling.

Dat een kind van een partner wordt gezien als kind, kan een voordeel zijn als een grote belastingvrije schenking wordt gedaan. Als een kind 18 jaar of ouder is, maar nog niet de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt mag eenmalig een belastingvrije schenking tot circa € 26.000 worden gedaan. Als het kind al 40 jaar of ouder is, maar de partner van het kind jonger dan 40 jaar is, dan kan de schenking van circa € 26.000 belastingvrij aan het schoonkind worden gedaan.

Overlijden en echtscheiding
Is een kind overleden, dan wordt de partner nog steeds als kind gezien. Zijn het kind en de partner gescheiden dan wordt voor de schenkbelasting de ex-partner niet meer als kind gezien.

Mocht u hierover verder geïnformeerd willen worden, horen wij dat graag van u.
Onze specialisten mw mr Carolien de Geus en mw Margot Blauw staan u graag te woord.

Neemt u voor meer informatie contact op met onze specialisten


mr Carolien de Geus
(ma, di, do, vr-ocht)
→ mail


Margot Blauw
(di, wo, do)
→ mail

APPEL NOTARISSEN

MET RECHT ONTZORGD